Tjänster

PSYKOTERAPI & FAMILJERÅDGIVNING

 Att existera som människa kan innebära någon gång under livet:

 

"Att uppleva ångest, stress, komlicerad sorg, missbruk, relationsproblem, otrohet, rädsla, trauma, depression, kulturellt utanförskap, missbruk, kris, oro, panikattack, existentiell kris, separation, självdestruktivitet (självskada), emotionell instabilitet (Borderline), neuropsykiatriska diagnoser (ex. ADHD), personlighetsstörning, dålig självkänsla, suicid, könsdysfori (när kön & kropp inte stämmer överens), interpersonellt våld, utanförskap, rädsla, fobier, aggressioner, svårigheter med sitt åldrande eller interpersonell sårbarhet"


Icke att förglömma är att vara nära anhörig till människor i kris, kan också vara en kris.

 

Psykoterapi är en form av utforskande samtal under en längre tids samtalssessioner. Tillsammans med din terapeut gör ni upp en överenskommelse och tillvägagagångssätt för att komma åt orsakerna till det som gör att du söker hit. Vanligtvis träffas patient och terapeut 3-5 gånger för bedömningssamtal. Bedömningssamtalen är till för att lägga grunden till vilken riktning patient och terapeut ska gå. Psykoterapi handlar mycket om tillit, överenskommelse och alliansskapande, men framför allt om din nyfikenhet till förändring i livet. Då patient och terapeut skapar allians går utforskandet lättare att komma åt problemet till det som är orsaken till varför du söker. Alla kan gå i psykoterapi. Att utforska sig själv är att ta ansvar för vem man är.


Lider du av depression eller stark ångest?


IPT behandling 16 träffar.


IPT (Interpersonell terapi) är en relationell och känslofokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd för depression, ångestproblematik och svåra interpersonella mönster. IPT är en av de metoder som rekommenderas av Socialstyrelsen i riktlinjerna för depression och ångest. Har även i studier visat god effekt på bipolärt syndrom.


VAD TALAR MAN OM I IPT?

Din terapeut kommer använda några sessioner åt att tala med dig om din depression/ditt mående och dina nuvarande relationer, för att se på vilket sätt de hör samman.  Din terapeut kommer ta ansvaret för att samtalet fokuseras på “rätt” saker. De teman kring relationer, som de flesta patienter faller in under, är under något av följande områden:

• Interpersonell konflikt: meningsskiljaktigheter eller gräl med någon annan. Det kan även handla om att man inte kan mötas på grund av olika förväntningar.

• Rollförändring: Omständigheter i livet/kris som innebär stora förändringar för dig som person.

• Sorg och förlust:  en känslomässig reaktion på en omfattande förlust, att sorgearbetet övergår i depression.

• Interpersonell sårbarhet: svårigheter att skapa eller bibehålla sunda relationer.


Har du relationella problem?   


BRT behandling 10 träffar.


BRT (Brief Relationel Therapy) är en tidsbegränsad relationell terapi i strukturerad form av psykoterapi på tolv-sexton samtal. I terapin utgår vi från här och nu, att vi lever våra liv i relationer och att både glädje och bekymmer uppstår i relation med andra. Här pratar vi om ”elefanten i rummet”. Med detta innebär att vi tar upp ämnen som kanske i vanliga fall är svåra att sätta ord på. När vi bättre kan handskas med relationsproblem, avtar oftast våra psykologiska problem. En viktig del av arbetet är att använda de erfarenheter som klient och terapeut tillsammans får av att samtala med varandra för att förstå och utveckla klientens mentaliseringsförmåga. Att mentalisera innebär att utforska både sig själv och andras tankar från ett utifrån perspektiv. Här blir utforskandet mellan patient och terapeut ett viktigt led i att lära sig själv i att relatera till andra och på så vis bli bättre i att förstå sig själv i ett interpersonellt samspel med andra människor.


 

Individuell samtalsbehandling: Vill du i en längre samtalsperiod utforska bakomliggande orsaker till de problemområden du genomgår? Vill du lära dig förstå och hantera dina relationer? Behöver du hjälp med att lära dig att förhålla dig till dig själv och din omvärld? Har du existentiella funderingar? Befinner du dig i kris?

 

Parterapi: Vill ni tillsammans få hjälp med att få insikt i och förståelse för er relation? Känner ni att ni hamnat i en ond cirkel som är svår att ta sig ur? Har ni svårt att kommunicera? Saknar er relation mening?

 

Familerådgivning: Önskar familjen stöd i sin kaotiska situation. Känner du/ni skyldig till orsaken till konflikten? Har ni svårigheter att kommunicera? Har ni olika förväntningar på varandra? Känner du/ni er missförstådda då ni möts? Har ni svårt att acceptera en skildsmässa eller känner ni svårigheter i att hantera den nya familjen? Befinner sig familjen i en komplicerad sorg? Har familjen mist en nära anhörig? Frågorna kan vara många då en familj är i kris eller står i ett orförstående vägskäl? Rådgivande och stöttande samtal kring svårigheter i familjen. Finns det oro kring ditt barn eller din roll som förälder? Behöver hela familjen prata med en utomstående? Har familjen svårigheter att komma till mottagningen kan familjerådgivaren komma hem till er för samtal i familjens naturliga miljö.

 

Råd & stödsamtal: Genomgår du en separation eller vill du prata om hur du förhåller dig till din partner? Känner du att du fastnat tillfälligt i livet och behöver få hjälp att komma vidare? Känner du dig utsatt, missförstådd, kränkt eller mobbad? Är du i behov att prata om din föräldrarroll? Behöver du vägledning i ditt liv? Vi träffas 5–7 sessioner.

 

Psykoterapi (barn, ungdom, vuxen):

 

  •  Vi tar emot alla former av ångeststörningar såsom panikångest, tvång, social fobi, PTSD m.m.
  • Neuropsykiatrisk problematik (ex Asperger syndrom, ADHD, Kognitiva funktionshinder).
  • Sexuella övergrepp och dess följdverkningar.
  • Personlighetsstörningar.
  • Suicidförsök.
  • Självskadande och andra självdestruktiva beteenden; Vi erbjuder MBT terapi (mentaliseringsbaserad terapi) som har mycket god evidens för behandling av emotionell personlighetsstörning (Borderline), självskada, ätstörning, depression och missbruk.
  • Depression, komplicerad sorg, bipolär diagnos och svåra interpersonella mönster; Vi erbjuder IPT terapi (Interpersonell terapi). IPT är en relationell och känslofokuserad korttidsterapi, med starkt vetenskapligt stöd och är en av de metoder som rekommenderas av Socialstyrelsen i riktlinjerna för depression och ångest. Har även i studier visat god effekt på bipolärt syndrom.


Återfallsprevention i grupp eller individuellt: Befinner du dig i riskbruk, beroende eller missbruk? Att leva i ett beroende innebär att symtomen är den samma men uppträder olika. Under tio sessioner träffas vi i gruppterapi där vi utgår från en KBT baserad manual som heter ”Väckarklockan”. Samtalsserien har tydliga teman som gruppen följer varje vecka som baseras på Tanke, Känsla och Handling. Vid eventuella avbrott av olika anledningar erbjuds stöttande individuella psykoterapeutiska samtal för att återgå till gruppen. Dessa samtal sker då mellan gruppträffarna. Varje träff tar ungefär 2 timmar. Studiematerial ingår i kursen.

 

KONSULT & HANDLEDNING

Din handledare & mentor har långvarig erfarenhet av chefsbefattning & ledarskap i olika konstellationer. I Sydamerika finns erfarenhet av handledning & ledarskap av socialarbetare, entreprenörer samt katolska nunnor. I Sverige chefsbefattning och ansvar över underställda chefer inom vård och behandling. Tillsammans utforskar vi bakomliggande orsaker till det ni önskar hjälp med.

 

Handledning: Handledning är av yttersta vikt då företag, organisationer, HVB hem, ekb hem, skolor, stödboenden, LSS boenden eller andra konstellationer är i kollektiv stagnation, kris eller genomgår en organisatorisk förändring. Handledning kan även ske i olika processer eller ärendehandledning då personalgruppen fastnat i ett specifikt ärende eller process och behöver gå vidare. Handledning är en form av vägledning av en utomstående person som orienterar gruppen till önskat mål. Ni formulerar ert problemområde/önskan så återkommer vi med ett genomtänkt upplägg till er.

 

Chefscoaching: Att vara chef idag har aldrig varit så svårt som tidigare. Medbestämmande och allas rätt till åsikt komplicerar ofta ledarrollen i en tid där fokus på individen aldrig varit större. Hur bestämmer man över individer som ser sitt eget behov större än kollektivet? Stöttande och rådgivande samtal kring ditt chefskaps/ledarskap. Samtal kring att leda, vägleda och bestämma. Att våga fatta svåra beslut eller hantera känslan att kunna prioritera då allting är viktigt. Att prioritera viktigheten i att prata om sig själv då alla medarbetare är viktigare. Ledarskapsteorier kring olika ledarstilar analyseras för att kunna entusiasmeras och matchas till något som du är bekväm i. Samtalens fokus är att se och ta fram dina styrkor. Att vara chef kan kännas frustrerande, stressigt och ibland oerhört ensamt.

 

Företagshälsovård: Hur mår din arbetsplats? Känner du stress på din arbetsplats och ångest för att gå dig? Känner du dig som anställd exkluderad i personalgruppen? Hur är den psykosociala arbetsmiljön där du jobbar? Har du/din anställd varit utsatt för något? Behöver er arbetsplats eller du som anställd akut hjälp vid akuta kriser? Inom 24 h garanterar vi hjälp.

 

Organisationsutveckling: Vill din organisation utvecklas i önskad riktning? Står ni inför stora utmaningar och viktig förändring där alla behöver vara med? Behöver ni utvecklas med att utforma er vision?


FÖRELÄSNING

Ledarskap/Chefsskap & Stress

Anknytning & Mentalisering 

Kris & Utveckling

Interkulturell medvetenhet

Relationell kompetens

Gatubarn i Sydamerika

Självkännedom